Tuesday, June 19, 2018

Tình Ca Hai Mươi - Nhạc sĩ Song Ngọc thực hiện - Cassette (nhạc thu truớc 1975)
Mặt A


Mặt B

(sưu tầm từ internet)

No comments:

Post a Comment