Wednesday, July 4, 2018

Những Tình Khúc Hoài Niệm "Bạn Lòng" - Tiếng hát Tâm Vấn 1993
Mặt A


Mặt B

(sưu tầm từ internet)

No comments:

Post a Comment