Friday, January 26, 2018

Chết và Tái Sinh - Thích Nguyên Tạng soạn dịch


Giọng đọc: Mộng Lan - Trọng Nghĩa

http://www.mediafire.com/file/hkc9qmc9n7eyu2f/01_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/4xxhdv80c8s842x/02_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/128c2010ur66aag/03_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/kul5tfvx1hpqyxx/04_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/zu7pn4cda2z64m3/05_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/bbdxl5tl72n43e7/06_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/8xa1vyt4ufiozvo/07_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/fzeldck0de1ud33/08_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/fykqo7hr0zj8aos/09_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/jc30pr9pyzn838x/10_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3
http://www.mediafire.com/file/y05yl4h4semn556/11_ChetVaTaiSinh_ThichNguyenTang_TrongNghiaMongLandoc.mp3

Hết


No comments:

Post a Comment