Sunday, January 28, 2018

Tiểu sử Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu - Phạm Phong Dinh
Giọng đọc: Huy Tâm - Trọng Hiếu


(sưu tầm từ internet)

No comments:

Post a Comment