Tuesday, January 23, 2018

Món Quà Đầu Xuân - Kịch sống Túy Hồng
Kịch sĩ:
Huỳnh Long Giang (Ông Giám đốc)
Tuý Thanh (Bà Giám đốc)
Quang Dũng (Tư Lùn)
Túy Hồng (Châu)
Quốc Tuấn (Thầy ký)


No comments:

Post a Comment