Thursday, June 7, 2018

Great Talk - Tetsuhiro Shikiyama sáng chế những tấm mica thật bền cho các viện bảo tàng về thủy dương

No comments:

Post a Comment